Algemene voorwaarden
(Versie 27-12-2020)

1. Definities

1. SEMB: "SEMB | Snel En Makkelijk Boekhouden" of wel de verkoper van het product.
2. Klant: Afnemer van het product
3. Prijslijst: de actuele prijzen voor de producten op SEMB.

2. Aanpassingen Algemene Voorwaarden en overige toepasselijke voorwaarden

2.1. SEMB behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen.
2.2. De aangepaste versie van deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn geaccepteerd door klant en vanaf de ingangsdatum van de aanpassing van toepassing te zijn.
2.3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepasing op de overeenkomst.

3. Algemeen

3.1 Klant is zelf verantwoordelijk voor de toekenning van rechten aan zijn of haar medewerkers. Wijzigingen die door medewerkers van de klant worden doorgevoerd binnen de SEMB omgeving vallen buiten de verantwoordelijkheid van SEMB.
3.1.1 Wijzigingen die door medewerkers van klant worden doorgevoerd binnen de SEMB omgeving worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan.
3.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte (contact)gegevens die SEMB nodig heeft voor mogelijke berichtgevingen aan de klant.
3.3 SEMB is op geen enkele wijze aansprakelijk vanaf het moment dat het product is overgedragen aan de klant. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de klant.
3.4 de producten van SEMB mogen op geen enkele wijze gekopieerd of verveelvuldigd worden, zo ook niet verkocht of op welke wijze dan ook worden gebruikt.
3.5 Klant vrijwaart SEMB voor alle aanspraken of beschuldigingen van derden.
3.6 Klant heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen, wel word verwacht dat dit ruim op tijd minstens 1 maand voor einde van de nieuwe periode. (Bijvoorbeeld u periode loopt tot 31-12 dan willen wij graag uw opzeggen voor 31-11 binnen hebben. )
3.7 Mocht er onverhoopt een probleem voor doen, waardoor u zich niet aan de betaalafspraak kunt houden kunt u zich wenden tot de contact pagina van SEMB waar mogelijk zal er samen met u gekeken worden naar een gepaste oplossing.
3.8 SEMB zal alle updates en bijwerkingen zoveel mogelijk in de avonden doen op momenten dat de klant er zo weinig mogelijk last van heeft.

4. Prijzen en Betalingen

4.1 SEMB behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen.
4.2 Alle prijzen die genoemd worden zijn in euro's en excl. BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen. (mits anders aangegeven)
4.3 Uw gekocht product word u toegestuurd zodra de betaling bij ons binnen is.
4.4 SEMB zal geen onredelijke prijsverhogingen doorvoeren. (Maximaal 1 keer per jaar)
4.5 Als er sprake is van een prijsverhoging zal deze niet van toepassing zijn op een lopende maand die al door de klant voldaan is.
4.6 De betalingen voor de maandelijkse periodes (indien van toepassing) dienen uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de nieuwe huurperiode voldaan te zijn. Als de betaling niet bij SEMB voor aanvang van de nieuwe periode binnen is heeft SEMB het recht om u de toegang tot de dienst te weigeren, u kunt dan contact opnemen met een geldige reden waarom de betaling nog niet voldaan is.
4.7 Door klant vooruitbetaalde bedragen komen bij beëindiging van de overkomst niet in aanmerking voor creditering.
4.8 Koper gaat er mee accoord dat het product maar op 1 domein geregistreerd kan worden.
4.9 Klant heeft op geen enkele manier recht op restitutie van het door hem of haar betaalde bedrag.
4.10 Indien u maandelijks bij ons huurt onder een eigen domeinnaam (via ons aangeschaft) is het mogelijk om aan het einde van de overeenkomst het domeinnaam van ons over te nemen. Dit tegen een gereduceerde prijs en eventuele verhuiskosten.

5. Geheimhouding

5.1 SEMB zal alle informatie vertrouwelijk behandelen en heeft een geheimhoudingsplicht.
5.1.1 SEMB zal alle informatie vertrouwelijk behandelen die klant aan SEMB verstrekt te behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. (in geval van maandelijkse overeenkomsten)

6. Verplichtingen klant

6.1 Klant zal zorgdragen voor een correct gebruik van de software.
6.2 Klant zal de diensten van SEMB niet gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden.
6.2.2 Klant zal de online diensten niet gebruiken voor het verspreiden van spam.
6.3 Klant blijft ten alle tijden eigenaar van de administratie gegevens en is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van deze gegevens.
6.4 Klant houd zich ten alle tijden aan de regels die aan de AVG eissen voldoen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten, op SEMB producten berusten bij SEMB of diens toeleveranciers.
7.2 Klant heeft geen enkel recht om welke broncode of ontwerpdocumentatie dan ook die betrekking heeft op het SEMB product te ontvangen, te gebruiken of te onderzoeken. Klant zal het product van SEMB op geen enkele wijze verveelvuldigen, verkopen, kopiëren of gebruiken op welke manier dan ook.
7.3 Mocht het bovenstaande wel van toepassing zijn, dan zal hier op een boete staan tot een maximum van €25.000